TRẮC NGHIỆM ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

Kim nhiều loại Ni bội phản ứng được với tất cả các muối bột trong hỗn hợp ở dãy nào tiếp sau đây ?


A.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm đại cương kim loại

NaCl, AlCl3, ZnCl2B.MgSO4, CuSO4, AgNO3C.Pb(NO3)2, AgNO3, NaCl Câu 5:Mã câu hỏi:103979

Cho ba sắt kẽm kim loại là Al, Fe, Cu và tư dung dịch muối đơn lẻ là ZnSO4, AgNO3, CuCl2, MgSO4. Sắt kẽm kim loại nào tính năng được đối với cả bốn hỗn hợp muối đã cho ?


A.

Al. B.Fe.C.Cu. Câu 6:Mã câu hỏi:103980

Cho khí teo dư đi qua hỗn hợp tất cả CuO, Al2O3 với MgO (nung nóng). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn có :


A.

Cu, Al, Mg. B.Cu, Al, MgO.C.Cu, Al2O3, Mg. Câu 7:Mã câu hỏi:103981

Nguyên tử kim loại khi tham gia phản ứng hoá học có đặc điểm nào tiếp sau đây ?


A.

Nhường electron và sản xuất thành ion âm.B.Nhường electron và tạo nên thành ion dương.C.Nhận electron để biến ion âm. Câu 8:Mã câu hỏi:103982

Cặp hóa học không xẩy ra phản ứng là


A.

Fe + Cu(NO3)2. B.Cu + AgNO3.C.Zn + Fe(NO3)2. Câu 9:Mã câu hỏi:103983

Dãy gồm những kim loại đều bội nghịch ứng cùng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có môi trường bazơ là:


A.

Na, Ba, K. B.Be, Na, Ca.C.Na, Fe, K. Câu 10:Mã câu hỏi:103984

Để loại bỏ kim nhiều loại Cu thoát khỏi hỗn hợp bột bao gồm Ag và Cu, người ta ngâm hỗn kim loại tổng hợp loại bên trên vào lượng dư dung dịch


A.

AgNO3. B.HNO3.C.Cu(NO3)2. Câu 11:Mã câu hỏi:103985

Những đặc điểm vật lí tầm thường của kim loại (dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo, ánh kim) gây nên chủ yếu bởi


A.

cấu chế tạo mạng tinh thể của kim loại.B.khối lượng riêng rẽ của kim loại.C.các electron đơn lẻ trong tinh thể kim loại Câu 12:Mã câu hỏi:103986

So cùng với nguyên tử phi kim cùng chu kì, nguyên tử kim loại


A.

thường có nửa đường kính nguyên tử nhỏ dại hơn.B.thường có năng lượng ion hoá nhỏ tuổi hơn.C.thường dễ thừa nhận electron trong các phản ứng hoá học. Câu 13:Mã câu hỏi:103987

Kim các loại nào tiếp sau đây có tính dẫn điện tốt nhất có thể trong toàn bộ các sắt kẽm kim loại ?


A.

Vàng B.BạcC.Đồng Câu 14:Mã câu hỏi:103988

Kim các loại nào tiếp sau đây dẻo tuyệt nhất trong toàn bộ các kim loại ?


A.

Vàng B.BạcC.Đồng Câu 15:Mã câu hỏi:103989

Kim một số loại nào dưới đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các sắt kẽm kim loại ?


A.

Vonfam B.CromC.Sắt Câu 16:Mã câu hỏi:103990

Kim loại nào sau đấy là kim một số loại mềm tốt nhất trong toàn bộ các kim loại ?


A.

Liti B.XesiC.Natri Câu 17:Mã câu hỏi:103991

Kim nhiều loại có ánh nắng mặt trời nóng chảy tối đa trong toàn bộ các sắt kẽm kim loại ?


A.

Vonfam B.ĐồngC.Sắt Câu 18:Mã câu hỏi:103992

Kim một số loại nào dưới đây nhẹ tuyệt nhất (có trọng lượng riêng nhỏ dại nhất) trong tất cả các kim loại


A.

Liti B.RubidiC.Natri Câu 19:Mã câu hỏi:103993

Bao nhiêu gam clo tác dụng vừa đủ kim loại nhôm tạo thành 26,7 gam AlCl3?


A.

21,3 gam B.12,3 gam.C.13,2 gam. Câu 20:Mã câu hỏi:103994

Một thanh kim loại M hóa trị 2 được nhúng vào trong 1 lít dung dịch CuSO40,5M. Sau khi lấy thanh M ra và cân lại ,thấy cân nặng thanh tăng 1,6 gam, mật độ CuSO4còn 0,3M. Hãy xác minh kim nhiều loại M?


A.

Fe B.MgC.Zn Câu 21:Mã câu hỏi:103995

Ngâm một lá kẽm trong 100ml hỗn hợp AgNO30,1 mol. Hoàn thành phản ứng, trọng lượng lá kẽm là bao nhiêu?


A.

Xem thêm: Galaxy A9 Pro Xách Tay (A9100) Có Điểm Gì Khác Với Bản Quốc Tế ?

0,655g B.0,75gC.0,65g Câu 22:Mã câu hỏi:103996

Cho 8,4 g fe vào dung dịch có chứa 0,4mol AgNO3. Ngừng phản ứng, cân nặng bạc là bao nhiêu?


A.

42,3g B.23,4gC.43,2g Câu 23:Mã câu hỏi:103997

Cho biết các cặp oxi hoá - khử sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+

Tính oxi hoá tăng ngày một nhiều theo thứ tự


A.

Cu2+, Fe2+, Fe3+ B.Cu2+, Fe3+,Fe2+C.Fe3+,Cu2+, Fe2+ Câu 24:Mã câu hỏi:103998

Muốn khử dd chứa Fe3+thành dd có chứa Fe2+cần dùng sắt kẽm kim loại sau:


A.

Cu B.NaC.Zn Câu 25:Mã câu hỏi:103999

Cho các kim loại: fe , Al , Mg , Cu , Zn , Ag. Số kim loại chức năng được với dd H2SO4loãng là:


A.5B.3C.6

Câu 26:Mã câu hỏi:104000

Ngâm Cu dư vào dd AgNO3thu được dd X, tiếp nối ngâm fe dư vào hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y. Hỗn hợp Y gồm:


A.

Fe(NO3)2 B.Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, AgNO3C.Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 Câu 27:Mã câu hỏi:104001

Ngâm đinh sắt sạch sẽ trong 200 ml dd CuSO4. Sau phản bội ứng hoàn thành lấy đinh sắt ra rửa dịu và làm cho khô thấy cân nặng đinh sắt tăng 8 gam. Nồng độ CuSO4ban đầu là:


A.

0,52 M B.0,5 MC.5 M Câu 28:Mã câu hỏi:104002

Cho 4 dung dịch muối: CuSO4, K2SO4, NaCl, KNO3. Hỗn hợp nào sau khi điện phân đã cho ra một dung dịch axit (điện rất trơ)


A.

CuSO4 B.K2SO4C.NaCl Câu 29:Mã câu hỏi:104003

Cho những kim nhiều loại sau: K, Ba, Cu cùng Ag. Số kim loại điều chế được bằng phương thức điện phân hỗn hợp (điện cực trơ) là:


A.3B.1C.2

Câu 30:Mã câu hỏi:104004

Trong công nghiệp, kim loại nào dưới đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?


A.

Fe B.CuC.Mg Câu 31:Mã câu hỏi:104005

Trong quy trình điện phân, những muối X-(X: Cl-, Br-) dịch chuyển về:


A.

Cực dương và bị lão hóa B.Cực âm với bị oxi hóaC.Cực dương với bị khử Câu 32:Mã câu hỏi:104006

Cho hỗn hợp chứa những ion: Na+, K+, Cu+, Cl-, SO42-, NO32-. Các ion nào không bị điện phân khi ở tâm trạng dung dịch:


A.

Na+, K+, Cl-, SO42-B.K+, Cu+, Cl-, NO32-C.Na+, Cu+, Cl-, SO42- Câu 33:Mã câu hỏi:104007

Điện phân một lượng dư hỗn hợp MgCl2(điện cực trơ, có màng ngăn xốp bao điện cực) với cường độ chiếc điện 2,68A vào 2 giờ. Sau khi dừng điện phân cân nặng dung dịch giảm m gam, giả thiết nước không bay hơi, các chất tách ra phần đa khan. Quý giá của m là:


A.

8,7 B.18,9C.7,3 Câu 34:Mã câu hỏi:104008

Điện phân rét chảy hoàn toàn 1,9g muối bột clorua của sắt kẽm kim loại M được 0,48g kim loại M sinh hoạt catot. Kim loại M là:


A.

Zn B.CaC.Mg Câu 35:Mã câu hỏi:104009

Điện phân một dd muối hạt MClnvới điện rất trơ. Khi ở catot nhận được 16g kim loại M thì ngơi nghỉ anot thu được 5,6 lít khí (đktc). Sắt kẽm kim loại M là:


A.

Mg B.FeC.Cu Câu 36:Mã câu hỏi:104010

Nếu mong muốn điện phân trọn vẹn (mất color xanh) 400 ml dung dịch CuSO40,5M cùng với cường độ dòng điện I = 1,34A (hiệu suất năng lượng điện phân là 100%) thì nên cần bao nhiêu thời gian.


A.

6 tiếng B.7 giờC.8 giờ đồng hồ Câu 37:Mã câu hỏi:104011

Điện phân dung dịch muối CuSO4dư trong thời gian 1930 giây, chiếm được 1,92 gam Cu sinh sống catot. Cường độ chiếc điện trong quy trình điện phân là giá trị nào dưới đây:


A.

3A B.4,5AC.1,5A Câu 38:Mã câu hỏi:104012

Điện phân hòa toàn 2,22 gam muối bột clorua sắt kẽm kim loại ở trạng thái lạnh chảy chiếm được 448 ml khí (ở đktc) sinh sống anot. Sắt kẽm kim loại trong muối bột là:


A.

Na B.CaC.K Câu 39:Mã câu hỏi:104013

Điện phân 250g dd CuSO48% đến lúc nồng độ CuSO4trong dd thu được sụt giảm và bởi một nửa so với trước phản bội ứng thì giới hạn lại. Khối lượng kim bám ở catot gần với cái giá trị nào?


A.

4,08g B.2,04gC.4,58g Câu 40:Mã câu hỏi:104014

Điện phân dung dịch CuCl2, điện cực trơ bởi dòng năng lượng điện 5A trong 45 phút đôi mươi giây. Tính cân nặng kim nhiều loại sinh ra ở Catot cùng V lít (đktc) khí hiện ra ở Anot.*


Toán 12Lý thuyết Toán 12

Giải bài bác tập SGK Toán 12

Giải BT sách nâng cao Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Hình học tập 12 Chương 3

Đề thi HK1 môn Toán 12


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn mẫu mã 12

Soạn ai đã đặt tên cho loại sông

Đề thi HK1 môn Ngữ Văn 12


Tiếng Anh 12

Giải bài xích Tiếng Anh 12

Giải bài bác Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 12

Unit 9 Lớp 12 Deserts

Tiếng Anh 12 mới Unit 5

Đề thi HK1 môn giờ đồng hồ Anh 12


Vật lý 12

Lý thuyết thiết bị Lý 12

Giải bài tập SGK thứ Lý 12

Giải BT sách nâng cao Vật Lý 12

Trắc nghiệm đồ dùng Lý 12

Ôn tập trang bị lý 12 Chương 3

Đề thi HK1 môn đồ vật Lý 12


Hoá học tập 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài bác tập SGK Hóa 12

Giải BT sách nâng cấp Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Ôn tập chất hóa học 12 Chương 4

Đề thi HK1 môn Hóa 12


Sinh học 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài xích tập SGK Sinh 12

Giải BT sách nâng cấp Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Ôn tập Sinh 12 Chương 1 - Tiến hóa

Đề thi HK1 môn Sinh 12


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử vẻ vang 12

Giải bài tập SGK lịch sử dân tộc 12

Trắc nghiệm lịch sử 12

Lịch Sử 12 Chương 3 lịch sử vẻ vang VN

Đề thi HK1 môn lịch sử vẻ vang 12


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài xích tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 VĐSD cùng BVTN

Đề thi HK1 môn Địa lý 12


GDCD 12

Lý thuyết GDCD 12

Giải bài tập SGK GDCD 12

Trắc nghiệm GDCD 12

GDCD 12 học kì 1

Đề thi HK1 môn GDCD 12


Công nghệ 12

Lý thuyết công nghệ 12

Giải bài xích tập SGK technology 12

Trắc nghiệm công nghệ 12

Công nghệ 12 Chương 3

Đề thi HK1 môn công nghệ 12


Tin học tập 12

Lý thuyết Tin học 12

Giải bài bác tập SGK Tin học tập 12

Trắc nghiệm Tin học 12

Tin học tập 12 Chương 2

Đề thi HK1 môn Tin học 12


Xem nhiều nhất tuần

Đề thi giữa HK1 lớp 12

Đề thi thân HK2 lớp 12

Đề thi HK1 lớp 12

Đề thi HK2 lớp 12

Đề cương HK1 lớp 12

Video ôn thi thpt QG môn Văn

Video ôn thi thpt QG giờ Anh

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Toán

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn đồ lý

Video ôn thi thpt QG môn Hóa

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Sinh

Bài 17 lịch sử dân tộc 12 Nước việt nam DCCH từ bỏ sau 1945

Tây Tiến

Đất Nước

Đàn ghi ta của Lor-ca

Người lái đò sông Đà

Ai sẽ đặt thương hiệu cho dòng sông

Vợ ông chồng A Phủ

Quá trình văn học và phong thái văn học

Tiếng Anh Lớp 12 Unit 7

Tiếng Anh Lớp 12 Unit 8


*

Kết nối với bọn chúng tôi


*
*

TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - trang bị 7: trường đoản cú 08h30 - 21h00

baoveangiang.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị công ty quản: công ty Cổ Phần giáo dục đào tạo HỌC 247


Chịu trọng trách nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc doanh nghiệp CP giáo dục và đào tạo Học 247