Quy Tắc Bỏ Dấu Ngoặc

Người ta rất có thể gom những số hạng cùng dấu vào vào ngoặc để sinh ra dấu ngoặc vậy khi phá lốt ngoặc thì đã theo luật lệ nào? Trong lịch trình toán lớp 6 các bạn sẽ được khám phá về quy tắc vệt ngoặcquy tắc quăng quật dấu ngoặc. Để nắm vững được quy tắc phá ngoặc mời chúng ta cùng theo dõi nội dung bài viết sau đây:

*
Quy Tắc vệt Ngoặc

Quy tắc vệt ngoặc

Khi bỏ dấu ngoặc tất cả dấu “-” đứng trước, ta phải đổi dấu toàn bộ các số hạng trong lốt ngoặc: vệt “-” thành lốt “+” cùng dấu “+” thành vết “-“. Khi quăng quật dấu ngoặc gồm dấu “+” đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn duy trì nguyên.

Bạn đang xem: Quy tắc bỏ dấu ngoặc

Quy tắc ra đời dấu ngoặc

Khi xuất hiện dấu ngoặc , trường hợp ta để dấu ‘-‘ đằng trước vết ngoặc thì tất cả các số hạng thuở đầu khi mang lại vài trong ngoặc đều đề nghị đổi vệt ‘-‘ gửi thành cộng và ‘+’ đưa thành ‘-‘

Chú ý : 

Đặt lốt ngoặc nhằm nhóm hồ hết số hạng một biện pháp tùy ý với chăm chú rằng giả dụ trước dấu ngoặc là vết “-” thì nên đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc

Thay thay vị trí của những số hạng cố nhiên dấu của chúng.

Theo biểu thức : a-b-c = a- (b+c)

Quy tắc vứt dấu ngoặc

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-” đằng trước, ta nên đổi dấu toàn bộ các số hạng trong lốt ngoặc: vết “+” thành dấu “-” và dấu “-” thành vết “+”.

Khi vứt dấu ngoặc bao gồm dấu “+” đằng trước thì dấu các số hạng vào ngoặc giữ nguyên.

Hình thành công xuất sắc thức phá ngoặc sau:

– (a – b) = – a + b

– (a + b – c) = – a – b + c.

Bài tập ví dụ

Ví dụ 1 : Hãy tính cùng so sánh hiệu quả của:

a) 7 + (5 – 13) với 7 + 5 + (-13)

b) 12 – (4 – 6) với 12 – 4 + 6

Lời giải:

a) 7 + (5- 13) = 7 + (-8) = -1

7 + 5 + (-13) = 12 + (-13) = -1

Vậy 7 + (5 – 13) = 7 + 5 + (-13)

b) 12 – (4 – 6) = 12 – (-2) = 12 + 2 = 14

12 – 4 + 6 = 8 + 6 = 14

Vậy 12 – (4 – 6) = 12 – 4 + 6

Ví dụ 2 : Làm những phép tính vào ngoặc sau

a) (-17) + 5 + 8 + 17; b) 30 + 12 + (-20) + (-12);

c) (-4) + (-440) + (-6) + 440; d) (-5) + (-10) + 16 + (-1).

Xem thêm: Luffyx Nami And Luffy 2 Nam Sau Xxx Videos @ ✊️ Letmejerk, Những Lần Nami Biến Đổi Trước Và Sau Timeskip

Lời giải

Đổi chỗ các số hạng trong tổng để hai số đối nhau đứng lập tức nhau.

a) (-17) + 5 + 8 + 17= <(-17) + 17> + (5 + 8)= 0 + 13 = 13

b) 30 + 12 + (-20) + (-12)= <30 + (-20)> + <12 + (-12)>= 10 + 0 = 10

c) (-4) + (-440) + (-6) + 440= <(-4) + (-6)> + <(-440) + 440>= (-10) + 0 = -10

d) (-5) + ( -10) + 16 + (-1)= <(-5) + ( -10) + (-1)> + 16= (-16) + 16 = 0

Đáp số: a) 13; b) 10; c) -10; d) 0.

Ví dụ 3 : Đơn giản những biểu thức sau đây:

a) x + 22 + (-14) + 52

b) (-90) – (p + 10) + 100.

Lời giải

a) x + 22 + (-14) + 52 = x + (22 – 14 + 52) = x + 60.

b) (-90) – (p + 10) + 100 = – 90 – p – 10 + 100 = (100 – 90 – 10) – p = 0 – p. = – p.