Kinh vu lan và báo hiếu

(Thắp 3 cây hương, quỳ ngay thẳng, cố gắng hương ngang trán niệm lớn bài bác Cúng Hương)

CÚNG HƯƠNG

Nguyện rước lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương

Phảng phất mọi mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ lại đạo

Theo từ bỏ tánh làm cho lành

Cùng pháp giới bọn chúng sanh

Cầu Phật tự gia hộ:

Tâm Bồ-đề kiên cố

Chí tu học tập vững bền

Xa bể khổ mối cung cấp mê

Chóng quay về bờ giác.

Bạn đang xem: Kinh vu lan và báo hiếu

(Xá rồi đọc tiếp bài xích kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN

Nay là ngày chư Tăng mãn hạ, lấy đức lành phổ hoá bọn chúng sanh. Chúng nhỏ một dạ chí thành, cúng nhịn nhường trì tụng Hồng danh đức Ngài. Nguyện mọi cả tía ngôi Tam Bảo, Đức Bổn sư từ phụ Thích-ca, Lạc Bang Giáo công ty Di-đà, thuộc là Bồ-tát, các vị Thánh Tăng. Hiệp tía cõi mười phương Tăng chúng, mong muốn từ bi tiếp độ hương linh. Cửu huyền Thất tổ rất thăng, mẹ cha hiện cầm phước tăng lâu trường. Khắp chúng sanh rõ mặt đường đạo đức, bay muội mê bệnh bậc quang đãng minh. Ngưỡng ao ước đức cả oách linh, từ bi quan xót chứng minh hộ trì.

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO. (3 lần)

 (Đứng dậy gặm hương vào lư và đọc bài xích kệ tán thán Phật)

TÁN PHẬT

Đấng Pháp vương vãi Vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy khắp trời người,

Cha lành chung bốn loại,

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch sẽ nghiệp tía kỳ,

Xưng dương thuộc tán thán,

Ức kiếp không cùng tận.

QUÁN TƯỞNG

Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng,

Đạo thông cảm không thể nghĩ bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời,

Trước bảo toạ thân con hình ảnh hiện,

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

(Xá 1 xá rồi xướng lạy)

ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận hỏng không trở nên pháp giới, quá, hiện, vị lai, thập phương chư Phật, Tôn Pháp, hiền hậu Thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí chổ chính giữa đảnh lễ: Nam tế bào Ta-bà Giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ nhân hậu Bồ-tát, Hộ Pháp chư Tôn Bồ-tát, Linh sơn Hội Thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

Chí trung tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ bỏ đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán gắng Âm Bồ-tát, Đại nắm Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng vương Bồ-tát, tịnh tâm Đại Hải bọn chúng Bồ-tát. (1 lạy)

(Đứng tốt ngồi tùy ý, vô chuông mõ và đồng tụng)

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò hương vừa bén chiên đàn,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu kiết tường,

Chư Phật rõ biết ngọn mùi hương chí thiềng

Pháp thân cục bộ hiện tiền

Chứng minh mùi hương nguyện phước ngay tức thì ban cho.

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT. (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ-TÁT. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô không tự tin đại bi chổ chính giữa đà la ni.

Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô yết đế thước bát ra da, bồ đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án, tát bàn ra phân phát duệ, số đát na đát toả.

Nam mô tất kiết lật đoả, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma vạc đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha ý trung nhân đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phân phát xà domain authority đế, ma ha phát xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phát ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phát sa vạc sâm. Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra, hô lô hô lô, hê rị, ta ra ta ra, vớ rị tất rị, đánh rô sơn rô, người yêu đề dạ bồ đề dạ, nhân tình đà dạ người yêu đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc đẹp ni na, tía dạ ma na, ta bà ha. Vớ đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà đạ, ta bà ha. Tất đà dủ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Mang kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Bố đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam tế bào hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án tất năng lượng điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT. (3 lần)

KHAI khiếp KỆ

Phật pháp rộng lớn sâu hết sức nhiệm mầu.

Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu.

Con nay nghe thấy siêng trì tụng.

Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI

KINH VU LAN BỒN

Ta từng nghe lời tạc như vầy:

Một thuở nọ cụ Tôn an trụ,

Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung,

Mục Liên bắt đầu đặng lục thông,

Muốn cho bố mẹ khỏi vòng trầm luân.

Công dưỡng dục thâm nám ân dốc trả,

Nghĩa sanh thành đạo cả mong muốn đền,

Làm bé hiếu hạnh vi tiên,

Bèn sử dụng huệ nhãn bên dưới trên tìm tầm

Thấy vong chủng loại sanh có tác dụng ngạ quỷ,

Không uống ăn uống tiều tuỵ hình hài,

Mục Liên thấy vậy bi ai!

Biết mẹ đói khát ai hoài tình thâm.

Lo phẩm trang bị đem dưng từ mẫu,

Đặng đỡ lòng khổ cực bấy lâu,

Thấy cơm, mẹ rất lo âu,

Tay tả đậy đậy hữu hầu bốc ăn.

Lòng bỏn xẻn chi phí căn không dứt,

Sợ chúng ma cướp giựt của bà,

Cơm đưa không tới miệng đà,

Hoá thành than lửa nuốt mà lại đặng đâu.

Thấy như vậy âu sầu thê thảm,

Mục Kiền Liên thương cảm xót thương,

Mau mau về cho giảng đường,

Bạch thuộc Sư phụ khoảng phương giải nàn.

Phật bắt đầu bảo ví dụ căn cội.

Rằng người mẹ ông nơi bắt đầu tội khôn xiết sâu,

Dầu ông thần lực nhiệm mầu,

Một mình bắt buộc ai ước đặng đâu.

Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn,

Tiếng vang đồn thấu mang đến cửu Thiên,

Cùng là các bậc Thần kỳ,

Tà ma ngoại đạo, bốn vì chưng Thiên vương

Cộng tía cõi sáu phương tụ tập,

Cũng ko phương cứu vãn tế bà mẹ ngươi,

Muốn cho cứu đặng mạng người,

Phải dựa vào thần lực của mười phương Tăng.

Pháp cứu giúp tế Ta toan giảng nói,

Cho các người thoát ra khỏi ách nàn

Bèn kêu Mục Thị mang lại gần,

Truyền đến Diệu pháp ân quan trọng thi.

Rằm mon Bảy là ngày trường đoản cú tứ,

Mười phương tăng đều dự lễ này,

Phải toan mua sửa chớ chầy,

Thức ăn uống trăm món, hoa quả năm màu.

Lại cần sắm nệm nằm nệm lót,

Cùng thau, bồn, đèn, đuốc, nhang, dầu,

Món nạp năng lượng tinh sạch báu mầu,

Đựng vào bình chén vọng cầu kính dâng.

Chư Đại đức mười phương lâu thực

Trong bảy đời sẽ tiến hành siêu thăng,

Lại thêm phụ huynh hiện tiền,

Đặng nhờ vào phước đức tiêu khiên ách nàn.

Vì trước kia Thánh tăng đều đủ,

Dầu ở chỗ nào cũng tập hợp về,

Như fan thiền định tô khê,

Tránh điều phiền não chuyên về Thiền-na.

Hoặc bạn đặng bốn toà đạo quả,

Công tu hành nguyện thoả vô sanh,

Hoặc fan thọ hạ khiếp hành,

Chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng.

Hoặc fan đặng Lục thông tấn phát,

Và phần nhiều hàng Duyên Giác, Thanh Văn,

Hoặc chư Bồ-tát mười phương,

Hiện hình có tác dụng sãi làm việc gần chúng sanh.

Đều trì giới khôn xiết thanh, khôn xiết tịnh,

Đạo đức dày chánh định chơn tâm,

Tất cả những bậc Thánh, phàm,

Đồng lòng thọ lãnh dĩa cơm lục hoà.

Người nào tất cả sắm ra thứ thực,

Đặng cúng nhịn nhường Tự tứ Tăng thời,

Hiện tiền phụ chủng loại của người,

Bà con quyến thuộc thảy đa số nhờ ơn.

Tam đồ khổ có lẽ ra khỏi,

Cảnh nhàn hạ hưởng thọ tự nhiên,

Như còn bố mẹ hiện tiền,

Nhờ đó cũng đặng bá niên lâu trường;

Như cha mẹ bảy đời thừa vãng,

Sẽ hoá sinh về cõi Thiên cung,

Người thời tuấn tú hình dung,

Hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân,

Phật bảo ban mười phương Tăng chúng,

Phải tuân thủ theo đúng thể thức sau này:

Trước khi thọ thực lũ chay,

Phải cầu chú nguyện cho những người tín gia.

Cầu thất thay mẹ phụ thân thí chủ,

Định tinh thần quán đủ đừng quên,

Cho kết thúc định ý hành thiền,

Mới dùng phẩm vật bầy tiền hiến dâng.

Khi lâu dụng, yêu cầu an trang bị thực,

Trước Phật đài hoặc từ bỏ tháp trung,

Chư Tăng chú nguyện viên dung,

Sau rồi tự luôn thể thọ cần sử dụng bữa trưa.

Pháp cứu tế Phật vừa nói dứt,

Mục Liên cùng Bồ-tát chư Tăng

Đồng nhau tỏ dạ vui mừng,

Mục Liên cũng hết khóc than rầu buồn.

Mục Liên chủng loại cũng trong thời gian ngày ấy,

Kiếp khổ về ngạ quỷ được tan,

Mục Liên bạch cùng với Phật rằng:

Mẹ con nhờ mức độ Thánh Tăng ngoài nàn.

Lại cũng dựa vào oai thần Tam Bảo,

Bằng chẳng thì nạn khổ khó khăn ra.

Như sau môn đệ xuất gia,

Vu Lan bồn pháp dùng mà độ sanh.

Độ bố mẹ còn đương tại thế,

Hoặc bảy đời hoàn toàn có thể đặng không?

Phật rằng: Lời hỏi cực kỳ thông,

Ta vừa ao ước nói bé liền hỏi theo.

Thiện nam giới tử, Tỳ-kheo phái mạnh nữ,

Cùng Quốc vương, Thái tử, Đại thần,

Tam công, Tể tướng, Bá quan,

Cùng sản phẩm lê thiết bị vạn dân cõi trần.

Như chí muốn đền ơn phụ vương mẹ,

Hiện tại thuộc thất cầm cố tình thâm.

Đến Rằm mon Bảy mỗi năm,

Sau khi kiết hạ chư Tăng tựu về.

Chính ngày ấy Phật Đà hoan hỷ,

Phải sắm sanh bá vị cơm trắng canh,

Đựng vào bình chén tinh anh,

Chờ giờ đồng hồ Tự tứ chúng Tăng thờ dường.

Đặng ước nguyện tuy vậy đường trường thọ,

Chẳng ốm đau cũng chẳng khổ chi,

Cùng cầu thất núm đồng thì,

Lìa chỗ ngạ quỷ sanh về nhơn thiên,

Đặng tận hưởng phước nhân duyên vui đẹp,

Lại xa lìa nạn âu sầu thân,

Môn sanh Phật tử ân cần,

Hạnh tu hiếu thuận phải cần phải chuyên.

Thường cầu nguyện thung huyên an hảo

Cùng bảy đời phụ mẫu siêu sanh,

Ngày Rằm tháng Bảy từng năm,

Vì lòng hiếu thảo ân thâm yêu cầu đền.

Lễ cứu giúp tế chí thành sắp đến đặt,

Ngõ cúng nhường chư Phật, chư Tăng,

Ấy là báo ân thù ân,

Sanh thành chăm sóc dục song thân buổi đầu,

Đệ tử Phật sợ hãi gìn giữ,

Mới cần là say đắm tử Thiền môn.

Vừa nghe hoàn thành Pháp Lan Bồn,

Môn sinh tứ bọn chúng thảy đồng hỷ hoan.

Mục Liên với bốn ban Phật tử,

Nguyện một lòng tín sự phụng hành.

Trước là trả nghĩa sanh thành,

Sau là cứu vãn vớt, bọn chúng sanh muôn loài.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI 

KINH BÁO ĐÁP CÔNG ƠN CHA MẸ

Ta từng nghe lời tạc như vầy::

Một thuở nọ nuốm Tôn an trụ,

Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung,

Chư Tăng câu hội hết sức đông,

Tính ra cho số nhì muôn tám ngàn,

Lại cũng có thể có các sản phẩm Bồ-tát,

Hội tại phía trên đủ mặt thường xuyên thường,

Bấy giờ, Phật lại lên đường,

Cùng sản phẩm đại bọn chúng Nam phương tiến hành.

Đáo buôn bán lộ đành rành mắt thấy,

Núi xương khô bỏ đấy thọ đời,

Thế Tôn bèn vội đến nơi,

Lạy liền cha lạy, rồi rơi giọt hồng

Đức A-nan trong thâm tâm ái ngại,

Chẳng hiểu sao Phật lạy gò xương,

Vội xoàn xin Phật dạy tường:

“…Thầy là trường đoản cú Phụ tía phương bốn loài.

Ai ai ai cũng kính Thầy nhịn nhường ấy,

Cớ sao Thầy lại lạy xương khô?”

Phật rằng: trong số môn đồ,

Ngươi là đệ tử mở đầu dày công.

Bởi chưa biết đục trong chưa rõ,

Nên vị ngươi Ta tỏ đuôi đầu:

Đống xương dồn dập bấy lâu,

Cho nên trong số đó biết bao cốt hài.

Chắc cũng có ông bà phụ thân mẹ,

Hoặc thân ta, hoặc kẻ ta sanh,

Luân hồi sinh tử, tử sanh,

Lục thân đời trước, thi hài còn đây.

Ta lễ bái kỉnh fan tiền bối,

Và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa.

Đống xương láo lếu tạp chẳng vừa,

Không phân trai gái vứt bừa cạnh tranh coi.

Ngươi chăm chỉ xét soi mang đến kỹ,

Phân làm hai bên nữ, bên nam,

Để cho khác nhau cốt phàm,

Không còn lộn lạo con gái nam chất chồng.

Đức A-nan trong tâm tha thiết,

Biết làm sao phân biệt ngoài sai,

Ngài bèn xin Phật tỏ bày,

Vì khó chọn lựa gái trai thời gian này.

Còn sinh tiền dễ dàng bề sắp đến đặt,

Cách đứng đi ăn diện phân minh,

Chớ lúc rã xác tiêu hình,

Xương ai như nấy, khó khăn nhìn khó khăn phân.

Phật bắt đầu bảo: A-nan cần biết,

Xương cô gái nam riêng biệt rõ ràng,

Đàn ông xương trắng nặng trĩu oằn,

Đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn.

Ngươi bao gồm biết cớ sao black nhẹ?

Bởi bầy bà sinh đẻ cơ mà ra,

Sanh con tía đấu huyết ra,

Tám hộc tứ đấu sữa hoà nuôi con.

Vì cớ ấy hao mòn thân thể,

Xương lũ bà, đen khối lượng nhẹ hơn trai.

A-nan nghe vậy bi ai,

Xót thương cha mẹ công dày chăm sóc sanh.

Bèn mong Phật thi ân dạy bảo,

Phương pháp nào báo hiếu song thân?

Thế Tôn new bảo lời rằng:

Vì ngươi Ta sẽ phân bua khá nghe!

Thân lũ bà nhiều bề rất nhọc,

Sanh đặng nhỏ thập ngoạt cưu mang,

Tháng đầu, bầu đậu tợ sương,

Mai chiều gìn giữ sợ chảy bất thường.

Tháng sản phẩm công nghệ nhì ngoài ra sữa đặc.

Tháng thứ cha như cục huyết ngưng.

Bốn tháng đã tượng ra hình.

Năm tháng ngũ thể(<1>) hiện nay sinh rõ ràng.

Tháng thứ sáu lục căn(<2>) đều đủ.

Bảy mon thì đủ bộ cốt xương.

Lại thêm đầy đủ lỗ chân lông,

Cộng thông thường đến số tám muôn bốn ngàn.

Tháng sản phẩm tám trọn vẹn tạng phủ.

Chín tháng thì không hề thiếu vóc hình.

Mười mon là cho kỳ sinh.

Nếu bé hiếu thuận xuôi bản thân ra luôn,

Bằng ngỗ nghịch làm bi đát thân mẫu.

Nó vẫy vùng đánh đấm quấu lung tung,

Làm cho cha mẹ hãi hùng,

Sự đau, sự khổ không thuộc tỏ phân.

Khi sanh đặng muôn phần khoái lạc,

Cũng ví như được bạc đãi được vàng.

Thế Tôn lại bảo A-nan:

Ơn cha nghĩa người mẹ mười phần bắt buộc tin.

Điều trước tiên giữ gìn thai giáo,

Mười mon trường chu đáo đông đảo bề.

Thứ hai sanh đẻ ghê ghê,

Chịu đau chịu đựng khổ mỏi mê trăm phần.

Điều lắp thêm ba, rạm ân nuôi dưỡng,

Cực mang lại đâu, bền chắc chẳng lay.

Thứ tư nạp năng lượng đắng nuốt cay,

Để dành riêng bùi ngọt đủ đầy mang lại con.

Điều máy năm lại còn lúc ngủ,

Ướt người mẹ nằm, khô ráo phần con.

Thứ sáu sú nước nhai cơm,

Miễn con phong túc chẳng nhờm, chẳng ghê.

Điều trang bị bảy ko chê ô uế,

Giặt đồ dơ dáy của trẻ không phiền.

Thứ tám chẳng nỡ phân chia riêng,

Nếu con đi vắng thân phụ phiền chị em lo

Điều sản phẩm chín miễn con sung sướng,

Dầu đề nghị mang nghiệp chướng cũng cam,

Tính sao có ích thì làm,

Chẳng màng tội lỗi, bị giam bị cầm.

Điều thiết bị mười chẳng tê mê trau chuốt,

Dành đến con những cuộc thanh nhàn,

Thương nhỏ như ngọc như vàng,

Ơn cha, nghĩa mẹ sánh bởi Thái Sơn.

Phật lại bảo: A-nan nên biết!

Trong bọn chúng sanh tuy thiệt phẩm người,

Mười phần mê muội cả mười,

Không tường ơn trọng đức dày tuy vậy thân.

Chẳng kính mến, quên ân, trái đức,

Không xót thương dưỡng dục con quay lao.

Ấy là bất hiếu mang giao,

Thì những người ấy đời nào buộc phải thân.

Mẹ sinh con nuôi nấng mười tháng,

Cực khổ nhường nhịn gánh nặng trên vai,

Uống nạp năng lượng chẳng đặng bởi thai,

Cho nên thân thể hình hài nhát suy.

Khi sanh sản nguy hiểm chi xiết,

Sanh đặng rồi tinh máu dầm dề,

Ví như thọc ngày tiết trâu dê,

Nhứt sinh thập tử những bề gian nan.

Con còn nhỏ dại phải lo săn sóc,

Ăn đắng cay, bùi ngọt phần con,

Phải tắm, phải giặt, cọ trôn,

Biết rằng dơ dáy mẹ không phải lo ngại gì.

Nằm phía ướt, bé nằm phía ráo,

Sợ cho nhỏ ướt áo, ướt chăn,

Hoặc khi ghẻ chóc khắp thân,

Ắt con phải chịu trăm phần thảm thương.

Trọn tía năm bú nương sữa mẹ,

Thân nhỏ mòn làm sao nệ với con,

Đến khi vừa mới được lớn khôn,

Mẹ phụ thân dạy bảo cho bé vỡ lòng,

Cho tới trường mở thông trí huệ,

Dựng vợ ông chồng có núm làm ăn,

Ước muốn con được nên thân,

Dầu cho bố mẹ cơ xấu quản chi.

Con đau ốm tức thì lo chạy,

Dầu tốn hao giải pháp mấy cũng đành,

Khi con căn dịch đặng lành,

Thì phụ huynh mới an thần định tâm.

Công chăm sóc dục sanh bằng non biển,

Cớ sao nhỏ chẳng hàm ân này!

Hoặc khi lầm lỗi bị rầy,

Chẳng tuân thì chớ lại bày ngỗ ngang.

Hỗn cha mẹ phùng sở hữu trợn mắt,

Khinh trưởng huynh nộ ăn hiếp thê nhi,

Bà con chẳng đề cập ra chi,

Không tuân Sư phụ nghi lễ chẳng tường.

Lời dạy dỗ bảo tuy vậy đường không kể,

Tiếng răn dạy răn anh chị em chẳng màng.

Trái ngang phòng báng hầu hết đàng,

Ra vào tiến thoái mắng càn người trên.

Vì thông tục tánh quen làm bướng,

Chẳng nói lời trưởng thượng dạy răn,

Lớn lên theo thói hung hăng,

Đã ko nhẫn nhịn lại càng hành hung.

Bỏ các bạn lành theo cùng chúng dữ,

Nết tập quen làm sự trái ngang,

Nghe lời dỗ dành quân hoang,

Bỏ phụ vương bỏ người mẹ trốn thanh lịch quê người

Trước còn tập theo thời theo thế,

Thân lập thân tìm kế sinh nhai,

Hoặc đi buôn bán kiếm lời,

Hoặc vào quân bộ đội với đời lập công.

Vì buộc ràng đồng công, mọt nợ,

Hoặc trở ngăn vì vk vì con,

Quên phụ thân quên bà bầu tình thâm,

Quên xứ quên sở lâu năm không về.

Xem thêm: Xem Phim Cô Nàng Lắm Chiêu Vietsub, Phim Cô Nàng Lắm Chiêu

Ấy là nói những người dân có chí,

Chớ hầu như du hý cơ mà thôi,

Sau khi phá hết của rồi,

Phải tìm kiếm phương kế kiếm đôi đồng xài.

Theo trộm cướp, hoặc là bài xích bạc,

Phạm tội hình, phạm nhân ngục nên vương,

Hoặc lúc mang dịch giữa đường,

Không bạn nuôi dưỡng vứt thân không tính đồng.

Hay tin dữ, bà con cô bác,

Cùng mẹ thân phụ xao xác bi ai rầu,

Thương con than khóc ưu sầu,

Có lúc mang dịch đui mù vấn vương.

Hoặc bệnh nặng vì thương thừa lẽ,

Phải đi đời làm quỷ giữ hồn,

Hoặc nghe bé chẳng lo lường,

Trà đình, tửu điếm, phố phường nghêu du.

Cứ mải miết theo trang bị bất chánh,

Chẳng mấy lúc thần tỉnh mộ khang,

Làm cho bố mẹ than van,

Sanh bé bất hiếu nên mang giờ đời.

Hoặc bố mẹ đến hồi già yếu,

Không ai nuôi thốn thiếu các điều,

Ốm nhức đói rách kêu rêu,

Con không cấp dưỡng vứt liều chẳng thương.

Phận con gái còn nương cha mẹ,

Thì tất cả lòng hiếu đễ thuận hoà,

Cần lao phục dịch vào nhà,

Dễ không đúng dễ khiến hơn là phái mạnh nhi.

Song đến lúc tòng phu xuất giá,

Lo bên ông chồng chẳng sá mặt mình,

Trước còn lai vãng viếng thăm,

Lần lần nguội lạnh biệt tăm biệt nhà.

Quên dưỡng dục tuy vậy thân ân trọng

Không lưu giữ công với nặng đẻ đau,

Chẳng lo báo ân cù lao,

Làm cho phụ huynh buồn rầu thảm thay.

Nếu bố mẹ la rầy rầy la mắng,

Trở sinh lòng hờn giận chẳng kiêng,

Chớ chi ông chồng đánh liên miên,

Thì cam lòng chịu đựng chẳng phiền chẳng than.

Tội bất hiếu lưỡng ban nam giới nữ,

Nói không cùng nghiệp dữ cần mang.

Nghe Phật chỉ rõ đông đảo đàng,

Trong mặt hàng đại chúng lòng càng thảm thay!

Gieo xuống đất, rước cây mang củi,

Đập vào mình, vào mũi vào hông,

Làm cho các lỗ chân lông,

Thảy những rướm máu, ướt váy đầm cả thân.

Đến hôn mê tinh thần bất định,

Một giây lâu mới tỉnh than rằng:

Bọn ta trái thiệt tội nhơn,

Xưa nay chẳng rõ không hơn fan mù.

Nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc,

Ruột gan hình như nát như tan,

Tội tình nặng nề nỗi than van,

Làm sao trả đặng muôn ngàn ơn sâu.

Trước Phật tiền ai mong trần tố,

Xin cố kỉnh Tôn mẫn cố bi lân,

Làm sao báo đáp thù ân,

Tỏ lòng hiếu thuận tuy vậy thân của mình.

Phật bèn dụng Phạm thinh sáu món,

Phân tỏ thuộc Đại bọn chúng lắng nghe,

Ơn cha nghĩa bà mẹ nặng nề,

Không phương báo ơn cho vừa mức độ đâu.

Ví có tín đồ ơn sâu dốc trả,

Cõng mẹ phụ vương tất cả nhị vai.

Giáp vòng hòn núi Tu-di,

Đến trăm ngàn kiếp ơn kia không đền.

Ví bao gồm người chạm mặt cơn đói rét,

Nuôi song thân dưng hết thân này,

Xương nghiền thịt nát phân thây,

Trải trăm nghìn kiếp ơn đây không đồng.

Ví có fan vì công sinh dưỡng,

Tự tay bản thân khoét thủng tuy nhiên ngươi,

Chịu thân mù tối như vầy,

Đến trăm nghìn kiếp ơn này thấm đâu.

Ví có tín đồ cầm dao thiệt bén,

Mổ bụng ra, rút hết tâm can,

Huyết ra khắp đất chẳng than,

Đến trăm nghìn kiếp thâm nám ân đâu bằng.

Ví có người tiêu dùng ngàn mũi nhọn,

Đâm vào bản thân bất luận địa điểm nào,

Tuy là sự việc khó biết bao,

Trải trăm ngàn kiếp ko có gì đáp đền.

Ví có người vì ơn dưỡng dục,

Tự treo mình cúng Phật cụ đèn,

Cứ treo vậy nên trọn năm,

Trải trăm nghìn kiếp ân thâm không đền.

Ví có bạn xương nghiền ra mỡ,

Hoặc cần sử dụng dao chặt vấp ngã thân mình,

Xương chảy thịt nát chẳng phiền,

Đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng.

Ví có tín đồ vì công chăm sóc dục,

Nuốt sắt rét thấu ruột thấu gan,

Làm mang đến thân thể tiêu tan,

Đến trăm ngàn kiếp rạm ân không đền.

Nghe Phật nói thảy phần đông kinh hãi,

Giọt lệ tràn cạnh tranh nỗi nuốm ngăn,

Đồng thinh bạch Phật lời rằng:

Làm sao trả đặng thâm nám ân tuy nhiên đường?

Phật bắt đầu bảo những hàng Phật tử,

Phải lắng nghe Ta chỉ sau này,

Các ngươi muốn đáp ơn dày,

Phải toan ghi chép Kinh trên đây lưu truyền.

Vì cha mẹ trì siêng phúng tụng,

Cùng hối hận những tội lỗi xưa,

Cúng nhường nhịn Tam Bảo nhanh chóng trưa,

Cùng là tu phước chẳng chừa món chi.

Rằm tháng Bảy mang đến kỳ tự tứ

Thập phương tăng đều dự lễ này,

Sắm sanh lễ thứ đủ đầy,

Chờ tiếng câu hội đặt bày bái dâng.

Đặng cầu nguyện tuy vậy đường trường thọ,

Hoặc sinh về Tịnh Độ an nhàn,

Ấy là báo ơn thù ân,

Sanh thành chăm sóc dục tuy nhiên thân của mình.

Mình còn phải bắt buộc chuyên trì giới,

Pháp Tam quy Ngũ giới giữ gìn,

Những lời Ta dạy dỗ đinh ninh,

Khá đề nghị y test phụng hành chớ sai

Được như vậy new là ngoài tội,

Bằng chẳng thì lao tù tối đề nghị sa,

Trong năm đại tội nhắc ra,

Bất hiếu vật dụng nhất, thật là trọng thay.

Sau khi bị tiêu diệt bị đày vào ngục

Ngũ Vô Gián, cũng call A-tỳ

Ngục này vào núi Thiết Vi,

Vách phên bởi sắt vây quanh tư bề.

Trong ngục này từng ngày lửa cháy,

Đốt tội nhân hết thảy thành than,

Có lò đun nấu sắt mang đến tan,

Rót vào trong miệng tội nhân hành hình.

Một vá đủ cho người thọ khổ,

Lột thịt domain authority đau thấu trung ương can,

Lại bao gồm chó sắt, rắn gang,

Phun ra sương lửa đốt đoàn tội nhân,

Ở trong ngục tất cả giường bằng sắt,

Bắt tội nhân ở khắp kia xong,

Rồi cho 1 ngọn lửa hồng,

Nướng xoay kẻ tội da phồng làm thịt thau.

Móc bởi sắt, yêu đương đao, gươm giáo,

Trên không trung đổ tháo như mưa,

Gặp ai chém nấy chẳng chừa,

Làm cho thân thể nát nhừ như tương.

Những hình phát vô phương đề cập hết,

Mỗi ngục đều có cách trị riêng,

Như là xe sắt phân thây,

Chim ưng phẫu thuật bụng, trâu cày lưỡi le.

Chớ đưa ra đặng chết liền rất đỡ,

Vì nghiệp duyên ko nỡ hành thân,

Ngày đêm trống mái muôn lần,

Đến trăm nghìn kiếp không xong một giây.

Sự hành phạt tại A-tỳ ngục,

Rất nặng nài ngỗ nghịch tuy vậy thân,

Chúng ngươi đều bắt buộc ân cần,

Thừa hành những việc phân bua khoản trên.

Nhứt là buộc phải Kinh này in chép,

Truyền bá ra mang lại khắp Đông Tây

Như ai chép một quyển này,

Ví bởi đặng thấy một vì vậy Tôn

Nếu in đặng ngàn muôn quyển ấy,

Thì cũng bằng thấy Phật vạn thiên

Do theo nguyện lực tuỳ duyên,

Chư Phật ủng hộ giống hệt như sở nguyền.

Cha người mẹ đặng xa miền khốc lãnh.

Lại hoá sinh về cảnh Thiên cung.

Khi lời Phật giảng vừa xong,

Khắp vào tứ bọn chúng một lòng kính vâng.

Lại phát nguyện thà thân này nát

Ra vết mờ do bụi tro, muôn kiếp chẳng nài,

Dầu cho lưỡi kéo trâu cày,

Đến trăm ngàn kiếp lời Thầy ko quên.

Ví như bị bá thiên đao kiếm.

Khắp thân này đâm chém phân thây.

Hoặc như lưới trói thân này,

Trải trăm nghìn kiếp lời Thầy chẳng sai.

Dẫu thân này bị cưa, bị chặt,

Phân chia ra muôn đoạn tung rời,

Đến trăm ngàn kiếp như vầy,

Chúng con cũng chẳng trái lời Thầy khuyên.

Đức A-nan kiền thiền đảnh lễ,

Cầu vậy Tôn để để hiệu Kinh,

Ngày sau truyền bá bọn chúng sinh,

Dễ bề phúng tụng, trì siêng tu hành.

Phật bắt đầu bảo: A-nan đề nghị biết!

Quyển ghê này trái thiệt cao xa,

Đặt tên “BÁO HIẾU MẸ CHA”,

Cùng là “ÂN TRỌNG” thiệt là chơn Kinh.

Các ngươi buộc phải giữ gìn chu đáo,

Đặng đời sau y giáo phụng hành,

Sau khi Phật dạy đành rành,

Bốn ban Phật tử khôn cùng mừng, rất vui,

Thảy một lòng vâng theo lời Phật,

Và kính thành tin kiên cố vẹn truyền,

Đồng nhau tựu trên Phật tiền,

Nhất trọng điểm đảnh lễ rồi ngay tắp lự lui ra

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu cửa hàng Tự Tại,

Dầy công tu huệ bắt đầu mở mang!

Chân như 1 áng linh quang,

Chiếu soi năm uẩn đều không có gì.

Bát-nhã huệ soi đi mọi chốn,

Dứt hầu hết đường khổ khốn tai nàn!

Xá-lợi trung tâm chớ nghi nan,

Sắc kia nào khác loại không đâu mà!

Cái không nọ làm sao xa cái sắc,

Sắc là không, không sắc đẹp như nhau.

Thọ, tưởng, hành, thức không giống đâu,

Chân không xét cũng một mầu nỗ lực thôi

Này Xá-lợi nghĩ coi tất cả phải?

Những pháp ko xét lại thực là:

Chẳng sanh, chẳng kết thúc đó mà,

Sạch dơ, thêm giảm cũng là chân không

Ấy vậy nên xét thông phần đa lẽ,

Như hư không dung nhan vẻ gì đâu?

Thọ, tưởng, hành, thức sạch làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng lạnh lùng như thế,

Lục trằn kia cũng nói là không.

Đã ko nhãn giới trong cả thông

Đến ý thức giới cũng ko thấy gì.

Vô vô minh nương bỏ ra mà có?

Bổn tánh ko soi nó yêu cầu tiêu!

Đã ko lão tử hiểm nghèo,

Còn đâu già chết, hòng theo quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo không thay!

Trí còn không có, đắc này được đâu?

Vô sở đắc là câu tốt diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu con đường tu.

Chân không bổn tánh như như,

Nhờ huệ Bát-nhã thật hư soi làu!

Không ngăn ngại còn đâu lo sợ!

Mộng tưởng không tâm chẳng hòn đảo điên

Chân như bổn tánh thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, chứng nên đạo mầu!

Tam ráng Phật ngôi cao bệnh quả,

Thảy rất nhiều nhờ Bát-nhã tu nên.

Bát-nhã này rất thiêng liêng!

Ấy đại thần chú giúp phải đạo thiền.

Ấy thần chú đại minh sáng sủa chói!

Chú vô thượng vòi vĩnh vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng chú ấy mà,

Gồm đầy đủ thần lực thật là về tối linh!

Những hại não thênh thênh trừ hết,

Lời nói này chân thực chẳng ngoa.

Vậy đề nghị Bát-nhã thuyết qua,

Này câu thần chú niệm ra như vầy:

Yết đế, yết đế, cha la yết đế, tía la tăng yết đế, ý trung nhân đề ta bà ha. (3 lần)

VÃNG sanh THẦN CHÚ

Nam tế bào A-di-đà bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa khử dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, vớ đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di ni, dà dà na. Chỉ nhiều ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

NIỆM PHẬT

Di-đà thân Phật sắc đá quý tươi,

Tướng xuất sắc quang minh vẹn đầy đủ mười.

Ánh sáng sủa toả hình năm núi lớn,

Mắt vào tợ nước bốn nguồn khơi.

Hào quang hoá Phật bao nhiêu ức,

Bồ-tát hiện nay thân vội mấy mươi.

Bốn tám lời nguyện mong muốn độ chúng,

Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi.

Nam tế bào Tây Phương cực Lạc trái đất Đại trường đoản cú Đại bi A-di-đà Phật.

Nam mô A-di-đà Phật. (Nhiều, ít tuỳ thời gian)

Nam mô Đại bi Quán nắm Âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Đại nắm Chí Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Địa Tạng vương vãi Bồ-tát. (3 lần)

Mam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát. (3 lần)

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ-tát. (3 lần)

SÁM VU LAN

Đệ tử bọn chúng con,

Vâng lời Phật dạy.

Ngày Rằm tháng Bảy,

Gặp hội Vu Lan,

Phạm vũ huy hoàng,

Đốt mùi hương đảnh lễ,

Mười phương Tam thế,

Phật Pháp Thánh Hiền.

Noi gương đức Mục Kiền Liên,

Nguyện làm con thảo,

Lòng càng áo não,

Nhớ nghĩa thân sanh,

Con mang đến trưởng thành,

Mẹ dày gian khổ,

Ba năm nhũ bộ,

Chín mon cưu mang,

Không ngớt lo toan,

Quên ăn bỏ ngủ,

Ấm no đầy đủ,

Cậy có công cha,

Chẳng quản ngại yếu già,

Sanh nhai lam lũ.

Quyết cùng hoàn vũ,

Phấn đấu nuôi con,

Giáo dục vuông tròn,

Đem con đường học đạo.

Đệ tử ơn sâu không báo,

Hổ phận nhát hèn.

Giờ này quỳ trước đài sen,

Chí thành cung kính,

Đạo tràng thanh tịnh,

Tăng Bảo trang nghiêm,

Hoặc quá Tự tứ,

Hoặc hiện tại tham thiền,

Đầy đủ thiện duyên,

Rủ lòng lấn mẫn,

Hộ niệm cho:

Bảy kiếp bố mẹ chúng con,

Đượm nhuần mưa pháp.

Còn trên thế,

Thân chổ chính giữa yên ổn,

Phát nguyện tu trì.

Đã qua đời,

Ác đạo xa lìa,

Chóng thành Phật quả.

Ngưỡng trông các Đức Như Lai

Khắp cõi hư không,

Từ bi gia hộ.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

SÁM MỤC LIÊN

Con quỳ lạy Phật Thích-ca,

Chứng minh môn đồ tên là Mục Liên,

Lòng bé mộ đạo tu hiền,

Xuất gia theo Phật mong nguyền hôm mai.

Nghe tởm Phật thuyết bảy ngày,

Minh trọng tâm kiến tánh Như Lai trọn lành,

Lục thông tương đối đầy đủ nên danh,

Muốn tìm phụ huynh lòng thành nuốm công,

Đền ơn mang lại bú, ẵm bồng,

Liền sử dụng đạo nhãn coi vòng nắm gian.

Thấy vong bà bầu khổ muôn ngàn,

Ốm gầy, đói khát trong đường quỷ ma.

Mục Liên kêu bà mẹ khóc la,

Đau lòng thương mẹ đoạ sa Diêm đình.

Thanh Đề bắt gặp con mình,

Mục Liên cứu chị em hết tình gắng công

Con ơi! chị em đói vào lòng,

Mục Liên nghe nói khóc ròng rã thở than,

Vội vàng quay trở lại thế gian,

Bới cơm trắng một bát đem sang chị em mừng,

Và cơm trắng vô mồm nửa chừng,

Chén cơm trắng hoá lửa phừng phừng thành than.

Mục Liên xem thấy kinh hoàng,

Trong lòng đau đớn, khóc than bi thương tình.

Mẹ ơi! Niệm Phật độ mình,

Trở về lạy Phật mong xin bà bầu già.

Thích-ca Đức Phật phân qua,

Mẹ ngươi tội nặng nề đoạ sa nghiệp hành.

Ta truyền cứu vãn tế pháp lành,

Cần ước Tăng chúng tịnh thanh chú nguyền.

Cầu mang đến phụ mẫu hiện tiền,

Lục thân, quyến thuộc bình yên điều hoà.

Bảy đời phụ chủng loại đã qua,

Về trời tận hưởng phước sáng loà hào quang

Vui chơi nhàn hạ an nhàn,

Ngày Rằm tháng Bảy lập lũ trai Tăng.

Sắm sinh trăm mặt hàng ăn,

Trái cây ngũ quả, hương thơm đăng rõ ràng,

Chiếu, giường, bể nước, mùng màn.

Dầu, đường, trà lá, bát vàng đựng cơm,

Những dụng cụ quý bông thơm,

Thành trung khu dọn tiệc Lan bồn phân minh.

Cúng nhường nhịn Tam Bảo ước Kinh,

Chư Tăng tịch giới duy trì gìn nghiêm trang

Cầu cho thí công ty trai đàn,

Tâm hành thiền định, vái van chúc nguyền.

Thanh Đề khổ ách hết liền,

Ngày Rằm tháng Bảy thành Tiên về Trời.

Noi gương hiếu thảo đời đời,

Xót yêu mến phụ mẫu mã hiện thành nuôi con.

Nhai cơm mang lại bú hao mòn,

Ơn sâu nghĩa nặng thương nhỏ hết lòng.

Trời cao đất rộng mênh mông,

Biển hồ nước lai láng sánh đồng Thái Sơn

Tu hành báo tứ trọng ân,

Độ đời bố cõi sạch trơn trọn lành

Mục Liên đại hiếu tu hành,

Báo ơn phụ mẫu phải danh độ đời.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Tụng tởm công đức vô biên

Xin lấy hồi hướng hầu hết miền sát xa

Chúng sanh pháp giới bao la

Đều về cực Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện tiêu cha chướng óc phiền

Nguyện khai trí thông minh vô biên sáng ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời kiếp kiếp vị tha.

Nguyện sinh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phẩm là phụ huynh mình

Hoa khai ngộ pháp Vô sanh

Cùng chư Bồ-tát các bạn lành với ta.

Nguyện rước công đức tạo ra

Hướng về khắp cả gần xa hưởng nhờ

Con cùng muôn loại thân sơ

Đều thành Phật đạo, cho bờ an vui.

PHỤC NGUYỆN

Nam tế bào Thập phương hay trụ Tam Bảo.

Nam tế bào Ta Bà Giáo công ty Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam tế bào Tây phương cực Lạc thế giới Đại trường đoản cú Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại hội chứng minh.

Giờ này đệ tử, cùng rất đại chúng, kính cẩn trước Phật, tình thực đọc tụng, kinh... Cùng xưng thương hiệu Phật. Nguyện mang công đức này hồi hướng: phật giáo sáng thêm, xe pháo Pháp hay chuyển, gió hoà mưa thuận, non sông hưng thịnh, nhân loại hoà bình, dân chúng an lạc.

Thứ nguyện: cầu an lành đệ tử ..... Cùng chư thiện nam giới tín nữ, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua dịch khỏi, thân trung tâm an lạc, thường xuyên được kiết tường, vạn sự như ý, phát tâm Bồ-đề, quay về chánh đạo, ngấm nhuần mưa pháp, phước huệ tuy vậy tu, gia quyến an khang, lòng tin Tam Bảo càng sâu, trung tâm từ đối bọn chúng sinh tăng trưởng.

Lại nguyện: ước siêu mùi hương linh ..... Cùng chư hương thơm linh, cửu huyền thất tổ, những gia các tộc, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, nương nhờ vào sức Phật, đến được đạo tràng, nghe gớm nghe Pháp, sớm thoát mặt đường mê, sinh về Tịnh độ.

Khắp nguyện: Kẻ mất rất thăng, người còn phúc lạc, âm khí và dương khí lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Nam tế bào A-di-đà Phật!

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo Đạo cả, vạc lòng Vô thượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ ghê tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện bọn chúng sanh, thống lý Đại chúng, tất cả không ngại. (1 lạy)

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam tế bào Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính thưa đại chúng, đang đi đến giờ hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính mời đại chúng lẹo tay trang nghiêm, lắng lòng thanh tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ.