Công Ty Bảo Vệ Tại An Giang Uy Tín Nhất

Nhiệm vụ canh giữ gìn an ninh trật tự?

Công tác kiểm soát nhân sự?

Kiểm soát chật chẽ nhân sự ra vào mục tiêu, duy trì nội quy – quy định công ty. Ngăn chặn các hành vi vi phạm và trộm cắp tài sản tại mục tiêu.